ข้าวสวยสวน

ข้าวสวยสวน

ข้าวสวยสวน
ข้าวสวย หมายถึง อาหารกลางวัน

ข้าวสวยสวน

ข้าวสวยสวน