เรื่องของอาเซียน

เรื่องของอาเซียน เหล่านี้ บันทึกไว้เป็นความรู้ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน มีเรื่องราวของประเทศอาเซียนน่ารู้มากมาย รวมทั้งเรื่องราวดั่งต่อไปนี้ด้วย

เรื่องของอาเซียนปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินเดีย จีน และเกาหลีใต้ ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล สัญลักษณ์แทนประเทศสมาชิกอาเซียน คือ รวงข้าว สีชมพูไม่ใช่สีของอาเซียน

ประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียล พลเมืองของประเทศอาเซียนควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้องยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย

เรื่องของอาเซียน นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ครูส่งให้ทำเป็นแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามโดย เด็กชายธนชาต แสนโคตร ชั้น ป.3/6

เรื่องของอาเซียน